Η θαυμαστή Διοικητική οργάνωση του Δημοτικού μας Σχολείου.

Τέτοιες μέρες, περί τα μέσα Ιουνίου, πριν από σαράντα (40) και πλέον χρόνια, η καρδιά της ΑγιαΣοφιάς, χτυπούσε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και στον περιβάλλοντα αυτού, χώρο.

Οι  Γυμναστικές επιδείξεις που πραγματοποιούνταν τέτοιο καιρό, ταυτοχρόνως με την απονομή των Ενδεικτικών και των Απολυτηρίων, ήταν μέρος της τελετής για τη λήξη του Σχολικού έτους.

Δεκάδες κάτοικοι του χωριού μας, συγκεντρώνονταν στο προαύλιο, για να παρακολουθήσουν τους μικρούς μαθητές, τα βλαστάρια του χωριού, στο τρέξιμο, στη σκυταλοδρομία, στη σακοδρομία (περπάτημα με σακούλα στα πόδια), στο άλμα εις μήκος και άλλα αθλήματα και ευρηματικές επινοήσεις του δάσκαλου, όπως η κουταλοδρομία (τρέξιμο με κουτάλι και αυγό στο στόμα) κ.α.

1

2

3

4

Η καλλιέργεια επίσης του λαχανόκηπου στο Β. Δ. μέρος του προαυλίου χώρου, ήταν μια απ΄τις πολλές δραστηριότητες των μαθητών. Συνέβαινε κυρίως κατά την άνοιξη και μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής ιστορίας. Οι μαθητές αφού διαμόρφωναν κατάλληλα σε μικρά πεζούλια το χώρο, φύτευαν διάφορα λαχανικά (καρότα, ραπανάκια, κοκκινογούλια κ.α.) φρόντιζαν για την ανάπτυξή τους και παρατηρούσαν τη συμπεριφορά τους, καταγράφοντα σημειώσεις τόσο γι αυτά, όσο και για την εξέλιξη της ανθοφορίας των δένδρων που υπήρχαν εκεί (βυσσινιά, αμυγδαλιές, φουντουκιές, ροδιές κ.α.).

5

Ο δάσκαλος είχε κατανοήσει ότι, για την σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και την καλλιέργεια του πνεύματος, κρίνονταν απαραίτητη η εκγύμναση του σώματος και η ουσιαστική επαφή με τη μητέρα φύση και όλα τα στοιχεία της.

Οι παραπάνω δραστηριότητες (Γυμναστικές επιδείξεις, καλλιέργεια λαχανόκηπου) και πολλές άλλες ακόμα, Σχολικές εορτές, μαθητικά συσσίτια, μπάνιο την έκτη ημέρα της εβδομάδος κ.α. ήταν αποτέλεσμα της άρτιας Διοικητικής οργάνωσης του Δημοτικού μας Σχολείου, αλλά και κάθε Δημοτικού Σχολείου.

Κι όταν εννοούμε Διοικητική οργάνωση, εννοούμε όλο εκείνο το έργο που απαιτείται για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία ενός Σχολείου, πέραν από το παιδαγωγικό έργο που επιτελεί ο δάσκαλος.

6

12

Το κυριότερο Διοικητικό έργο ασκούσε η Σχολική Εφορία.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ

Η Σχολική Εφορία που ως θεσμός «έφυγε» από το χωριό μας, όπως το αυτόνομο Κοινοτικό Συμβούλιο, ήταν ένα νομικό πρόσωπο αποτελούμενο από τρία άτομα (τριμελής επιτροπή) το οποίο θεσπίστηκε και διέπετο από τις διατάξεις  του Ν. 5019/1931 και του Α.Ν. 1297/1938.

Μέλη της Σχολικής Εφορείας ήταν: α) ο Δάσκαλος του Σχολείου που εκτελούσε χρέη Γραμματέα και β) δύο έγκριτοι πολίτες του χωριού που ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα του Σχολείου  (Πρόεδρος και Ταμίας). Αυτοί διορίζονταν κάθε δεύτερο Αύγουστο από το Νομάρχη, μέσα από  πίνακα έξι (6) πολιτών, οι οποίοι προτείνονταν από το δάσκαλο και τον Πρόεδρο του χωριού και οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και τον 2ο βαθμό.

Η Σχολική Εφορία, ήταν αυτοδιοικούμενο  όργανο, ενεργούσε ελευθέρως εντός ορίων του Νομού, δεν επέμβαινε στο παιδαγωγικό έργο του δασκάλου και ουδεμία παρέμβαση Δημοσίας Αρχής ήταν επιτρεπτή στις ενέργειές της, παρά μόνο εκείνη που όριζε ο Νόμος, ή σε περίπτωση που υπήρχε παραβίαση του Νόμου.

Έργο της Σχολικής Εφορείας ήταν:

 1. Η φροντίδα για την είσπραξη των πόρων και την αύξηση της περιουσίας του Σχολ. Ταμείου.
 2. Η μέριμνα για την ανέγερση διδακτηρίου, ή την διασκευή ή την επισκευή του υπάρχοντος, έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τους όρους της Υγιεινής, της Παιδαγωγικής και της Σχολικής Αρχιτεκτονικής.
 3. Η καλή συντήρηση του διδακτηρίου και η φροντίδα για την καθαριότητα, τη θέρμανση και τον φωτισμό του.
 4. Ο εφοδιασμός του Σχολείου με τα απαραίτητα έπιπλα και σκεύη, καθώς και με τα αναγκαία διδακτικά όργανα.
 5. Η ίδρυση και ο πλουτισμός της Σχολικής και μαθητικής βιβλιοθήκης.
 6. Η παροχή στους άπορους και επιμελείς μαθητές, γραφικής ύλης, ενδυμάτων και υποδημάτων.
 7. Η παροχή μαθητικού συσσιτίου.
 8. Η λήψη κάθε μέτρου για την υγεία των μαθητών και την πρόοδό τους.

Για την επίτευξη του παραπάνω έργου η Σ.Ε. τηρούσε βιβλίο Αποφάσεων, Καταθέσεων-Αναλήψεων, Πρωτοκόλλου, Περιουσίας, Διπλότυπα είσπραξης, Διπλότυπο ενταλμάτων και διάφορα άλλα.

Για να κατανοήσει ο αναγνώστης το μείζον έργο που πρόσφερε στο Σχολείο μας και κατά συνέπεια στην κοινωνία του τόπου μας, δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από ένα Πρακτικό Συνεδρίασης αυτής. Είναι γεγονός όμως αδιασάλευτο, ότι το μεγαλύτερο έργο το είχε επιφορτιστεί ο δάσκαλος (ο Γραμματέας αυτής), διότι αυτόν αφορούσε τις περισσότερες φορές, η υλοποίηση όσων αποφασίζονταν.

Λαμβάνοντας κανείς γνώση του παρακάτω αποσπάσματος που επιλέξαμε τυχαία, μπορεί όχι μόνο να πληροφορηθεί πολλά ιστορικά στοιχεία, αλλά και να θαυμάσει για την αρτιότητα της Διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Σχολείου μας, την εποχή εκείνη, πριν από εβδομήντα (70) περίπου χρόνια. Μια οργάνωση αξιοθαύμαστη και ασύγκριτη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι αφορούσε ένα μικρό Σχολειό σε ένα μικρό χωριό, αξιοζήλευτη ακόμα και στις μέρες μας.

ΠΡΑΞΙΣ 2α

Εν Αγία Σοφία σήμερον την 26ην του μηνός Φεβρουαρίου, ημέραν Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. του έτους 1956, η Σχολική Εφορεία του Δημ. Σχολείου Αγίας Σοφίας, απαρτιζομένη εκ των μελών της, ΛΑΜΠΙΡΗ Γεωργίου του Αναστασίου ως Προέδρου, ΣΙΑΒΕΛΗ Γεωργίου του Βασιλείου ως Ταμίου και ΔΟΥΒΡΗ Κων/νου ως Γραμματέως, συνήλθε εις συνεδρίασιν εν τω γραφείο του Δημ. Σχολείου, ίνα συσκεφθεί και καταρτίσει τον προϋπολογισμόν εσόδων – εξόδων της Σχολικής Εφορείας δια το Οικον. Έτος 1956-57.

Αρξαμένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται τα εξής. Δια την κανονική λειτουργία του Σχολείου προτείνω όπως ο Προϋπ/σμός εσόδων και εξόδων τούτου, κατά το Οικ. Έτος 1956-57 καταρτισθεί ως κατωτέρω.

Ως προς τα έσοδα

Άρθρον 6ον. Εκ της εκποιήσεως προϊόντων του Σχολ. Κήπου, δρχ. 300. Η είσπραξις αυτή θα πραγματοποιηθεί εκ πωλήσεως των προϊόντων του δημιουργηθέντος Σχολικού κήπου (φυτώριον αμυγδαλεών – καρυδεών)

Άρθρον 8ον. Εκ Σχολικών εορτών, αγορών και θεατρικών παραστάσεων, δρχ. 750. Η είσπραξις αύτη θα πραγματοποιηθεί κατά τας εθνικάς εορτάς, των εξετάσεων, από τα κάλανδα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Άρθρον 9ον. Εκ προαιρετικού εράνου ενεργούμενον εις το εσωτερικόν, Δρχ. 2500. Η είσπραξις αύτη θα γίνει εκ προαιρετικού εράνου μεταξύ των κατοίκων της κοινότητος κατά την ελαιοπαραγωγήν, αφ’ ετέρου των κατοίκων της κοινότητας των διαμενόντων εις τας πόλεις.

Άρθρον 10ον. Εκ προαιρετικού εράνου ενεργούμενου εις το εξωτερικόν, Δρχ. 5000. Προβλέπω την είσπραξη ταύτη εκ μέρους των εν Αμερική διαμενόντων συμπατριωτών μας, οίτινες εξέφρασαν τοιαύτην επιθυμίαν υπέρ του Σχολείου μας.

Άρθρον 14ον. Εκ συνδρομών των Εκκλησιών 200 Δρχ. Προβλέπω την είσπραξιν ταύτην, καθόσον οι Εκκλησίες μας δημιουργούν κατ’ έτος αρκετές εισπράξεις

Άρθρον 15ον. Εξ εισφορών της Κοινότητος, Δρχ. 250. Προβλέπω την είσπραξιν ταύτην εξ αρωγής της Κοινότητος.

Άρθρον 18ον. Εκ προστίμου γονέων ή κηδεμόνων δια παράβασιν διατάξεων περί υποχρεωτικής φοιτήσεως Δρχ. 1000. Προβλέπω την είσπραξιν ταύτην, επειδή ένιοι των κατοίκων αδιαφορούντες δια την μόρφωσιν των τέκνων των, καθυστερούν ταύτα της φοιτήσεως.

Άρθρον 24ον. Εκ της χορηγίας του κράτους δια την επισκευήν του Διδακτηρίου, Δρχ. 10.000

Άρθρον 26ον. Εκ προαιρετικών εισφορών γονέων και κηδεμόνων κατά τας εγγραφάς των μαθητών, Δρχ. 400

Άρθρον 27ον. Εκ προαιρετικών εράνων μεταξύ των μαθητών κατά την χορήγησιν ενδεικτικών και απολυτηρίων, Δρχ. 400.

Ήτοι σύνολον εσόδων Δραχμές 20.8000.

Ως προς τα έξοδα

Άρθρον 3ον. Δια την συντήρησιν και επισκευήν του Διδακτηρίου, Δρχ. 10.000. Προς ανακεράμωσιν, επισκευήν, οροφής, αποχωρητηρίων, περιμάνδρωσιν προαυλίου και ισοπέδωση τούτου.

Άρθρον 4ον. Δια την προμήθεια επίπλων και την συντήρησίν των, Δραχ. 2.500. Προς κατασκευήν μιας βιβλιοθήκης προς διαφύλαξη του Αρχείου του Σχολείου, αγοράν σημαίας, καρεκλών, τραπέζης και επισκευήν υπαρχόντων.

Άρθρον 5ον. Δια την προμήθειαν γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, Δρχ. 1000

Άρθρον 6ον. Δια την θέρμανσιν, καθαριότητα και φωτισμόν, Δρχ. 1.300 Προς αγοράν μιας θερμάστρας μετά σωλήνων, υδροχρωματισμόν σχολείου και αγορά σαρώθρων.

Άρθρον 7ον. Δια την ίδρυσιν και συντήρησιν του Σχολικού κήπου, Δρχ. 2.000. Προς ισοπέδωση τμήματος προαυλίου, ίνα τούτο χρησιμεύσει ως σχολικός κήπος και υδραυλικήν εγκατάστασιν εν αυτώ.

Άρθρον 8ον. Δια την ίδρυσιν και πλουτισμόν σχολικής βιβλιοθήκης, Δρχ. 1.200. Προς αγορά διαφόρων βιβλίων δια χρήσιν διδασκάλου και μαθητών.

Άρθρον 9ον. Δια την λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων, Δρχ. 500. Προς τελειοποίησιν ημιτελούς εστιατορίου.

Άρθρον 10ον. Δια την προμήθεια διδακτικών οργάνων και την συντηρησίν των, Δραχ. 1384. Προς αγοράν διαφόρων χαρτών υδρογείου σφαίρας, οργάνων Φυς. Πειραματικής κ.λ.

Άρθρον 13ον. Δια την εκτέλεσιν μαθητικών εκδρομών, Δρχ. 400. Προς ενίσχυσιν απόρων μαθητών δι εκδρομήν

Άρθρον 14ον. Υπέρ μορφωτικού κινηματογράφου, Δρχ. 50.

Άρθρον 15ον. Υπέρ οργανισμού μαθητικής πρόνοιας, Δρχ. 416

Άρθρον 16ον. Υπέρ Νομαρχιακών υποτροφιών, Δρχ. 50.

Ήτοι σύνολον εξόδων δρχ. 20.800

Η Σχολική Εφορεία ακούσασα τας εισηγήσεις του Κ. Προέδρου Αποφασίζει ………………

Εφ ω συνετάγει το παρόν πρακτικόν, όπερ αναγνωσθέν υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος   Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ      Ο Γραμματέας  Κ. ΔΟΥΒΡΗΣ         Ο Ταμίας Γ. ΣΙΑΒΕΛΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Σημαντική πηγή εσόδων του Σχολικού Ταμείου, αποτελούσαν οι πλείστες και ποικίλες δραστηριότητες των μικρών μαθητών.

Πληροφορούμεθα ότι, κατά το Σχολικό έτος 1956-57 οι μαθητές είχαν εισπράξει από τα κάλαντα 100 δραχμές και είχαν συγκεντρώσει 7  ¾ οκάδες λάδι, το οποίο πώλησαν Χ 25 δρχ. και εισέπραξαν 194 δραχμές. Επίσης από πώληση βάγιας (για την Κυριακή των Βαΐων) στην Εκκλησία του Παρθενίου, είχαν εισπράξει 80 δραχ, και 70 δραχ. από την Εκκλησία του Στενού.

Έσοδα υπήρχαν και από την πώληση μικρών δενδρυλλίων καρυδιάς και αμυγδαλιάς που καλλιεργούσαν στον κήπο του Σχολείου, μαζί με άλλα κηπευτικά, καρότα, ραπανάκια, κοκκινογούλια, μάπες κ.λ. Η καλλιέργεια των φυτών γινόταν στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Ιστορίας, όπου οι μαθητές μελετούσαν την ανάπτυξη αυτών και την ανθοφορία τους. Έως και εμείς οι νεώτεροι, θυμόμαστε  τις αξίνες που χρησιμοποιούσαμε, καθώς και κείνον το λάκκο που εναπόθεταν τσίπουρα και κοπριά για λίπασμα, επί διδασκαλίας Κυριάκου ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Εκτός από τις κρατικές επιχορηγήσεις, κύρια πηγή εσόδων της Σχολικής Εφορίας, ήταν και οι δωρεές, πολλές μάλιστα αρκετά υψηλές από τους κατοίκους του χωριού, καθώς και από την προαιρετική εισφορά των γονέων, κατά την χορήγηση Ενδεικτικών και Απολυτηρίων στο τέλος κάθε χρονιάς.

Σημαντική βοήθεια στο έργο της Σχολικής Εφορείας παρείχαν και οι κάτοικοι του χωριού μας, όπως πληροφορούμεθα από ένα πρακτικό συνεδρίασης της 1ης Απριλίου 1952.

 « Ε. Η κατασκευή των ανωτέρω έργων θα γίνει δι αυτεπιστασίας της Σχολικής Εφορεας, δεδομένου ότι η πλείστη εργασία, μεταφορά υλικών κ.λ. θα γίνει δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων….

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον Γραμματέα αυτής, όπως αντίγραφον της παρούσης αποστείλει αρμοδίως εις τον κ. Δασάρχην Μαντινείας δια την χορήγησιν ατελώς αδείας καύσης ασβεστοκαμίνου στην περιοχή της κοινότητός μας, προς κάλυψιν των ανωτέρω αναγκών εις άσβεστον……»

Από το αρχείο του Σχολείου μας, πληροφορούμεθα ότι την Σχολική εορτή της 25ης Μαρτίου 1955, επί διδασκαλίας Χαρίλαου Καλοπίση, παρευρίσκοντο 116 ΑγιαΣοφίτες, οι οποίοι αγόρασαν από ένα λαχνό έκαστος προς 3 δρχ, καθώς και πολλοί άλλοι ακόμα, οι οποίοι δεν προμηθεύτηκαν από το αυτοσχέδιο λαχείο των μαθητών. Από κείνη τη λαχειοφόρο αγορά η Σ.Ε. είχε εισπράξει 348 δρχ.

11

9

7

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκτός από το παιδαγωγικό μεγάλο, σημαντικό ήταν και το μέγεθος του  φιλανθρωπικού έργου που προσέφερε ο δάσκαλος και η Σ.Ε. στους μικρούς μαθητές.

Στον προϋπολογισμό εξόδων, υπήρχε πάντα πρόνοια για τους άπορους μαθητές, γι αυτούς δηλαδή που στερούντο είδη πρώτης ανάγκης (ενδύματα και υποδήματα). Ας μην ξεχνάμε μαρτυρίες παλαιοτέρων, ότι πολλά Αγια Σοφιτόπουλα πήγαιναν ξυπόλυτα στο Σχολείο μας. Όπως πληροφορούμεθα από το αρχείο του Σχολείου μας, σ’ έναν τέτοιο έρανο που είχαν διενεργήσει οι μαθητές το 1957, συγκεντρώθηκαν 220 δρχ. εκ των οποίων οι 125 διατέθηκαν « δια την αγοράν  ενός ζεύγους υποδημάτων εις τον μαθητήν Αθανάσιον ΧΑΣΑΠΗ του Ευαγγέλου»,

Επίσης την 1η Φεβρουαρίου 1957, επί διδασκάλου Χαρίλαου Καλοπίση, είχε διενεργθεί έρανος από τους μικρούς μαθητές, υπέρ προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων. Στον έρανο αυτό είχαν συμβάλλει 29 μαθητές του Σχολείου και είχε συγκεντρωθεί το ποσό των 60 δρχ.

Υποδήματα

α

γ

β

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Σημαντική επίσης ήταν η προσφορά στους μαθητές από την παροχή των μαθητικών συσσιτίων, τα οποία καθιερώθηκαν από την Πολιτεία και παρέχονταν στους μαθητές μέσω του δασκάλου και της Σχολικής Εφορίας.

Ο σκοπός των μαθητικών συσσιτίων, ήταν η χορήγηση τροφής στους μαθητές στους οποίους  είχε αποδειχθεί ότι η χορηγούμενη στο σπίτι δεν ανταποκρινόταν σε ποσότητα και ποιότητα, λόγω των αυξημένων αναγκών του οργανισμού τους εξ αιτίας της απαιτήσεως της Σχολικής εργασίας. Τα μαθητικά συσσίτια ήταν ένα θετικό και αποτελεσματικό μέτρο για την πρόοδο των μαθητών και επιβλήθηκαν όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά και για κοινωνικούς και παιδαγωγικούς λόγους.

Οι λόγοι υγείας είναι κατανοητοί. Όσο για τους κοινωνικούς λόγους, ήταν γνωστό και κατανοητό, ότι η σκληρή εγκατάλειψη των παιδιών (λόγω αμέλειας και αδυναμίας των γονιών) από τα πρώτα βήματα της ζωής τους στην δυστυχία της πείνας, γεγονός για το οποίο αυτά δεν ήταν υπεύθυνα, θα δημιουργούσε στην ψυχή τους αισθήματα όχι αγαθά για τους γονείς τους και θα τα οδηγούσε σε σκέψεις και ενέργειες αντικοινωνικές.

Κι όσο για τους παιδαγωγικούς λόγους, ήταν κατανοητό, ότι οι πεινασμένοι μαθητές ήταν αδύνατο ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Σχολικής εργασίας και να συναγωνιστούν τους επαρκώς τρεφόμενους συμμαθητές τους. Ο υποσιτισμός του μαθητή, προκαλεί, συν τοις άλλοις και την μείωση της πνευματικής του λειτουργίας. Όπου είχαν λειτουργήσει μαθητικά συσσίτια, οι δάσκαλοι είχαν διαπιστώσει μια αξιόλογη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η σίτιση των μαθητών γινόταν στο υπόγειο του Σχολείου μας, το οποίο είχε διαμορφωθεί κατάλληλα ως εστιατόριο και η παρασκευή του φαγητού γινόταν στην αποθήκη του Σχολείου, ή σε ορισμένα παρακείμενα σπίτια (Σημάδη κ.α.)

Όλοι οι μαθητές που σιτίζονταν κατέβαλαν τυπικά κάποια οικονομική ετήσια εισφορά, η οποία το έτος 1961 ανερχόταν στο ποσό των 15 δρχ. για κάθε μαθητή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο μαθητές αυτή τη χρονιά, λόγω της οικονομικής αθλιότητος που επικρατούσε στην οικογένειά τους, αντί του ποσού των 15 δρχ., κατέβαλαν (ως είδος) …… κοπριά για την καλλιέργεια του λαχανόκηπου, την οποία μετέφεραν οι γονείς τους.

Άλλοι πάλι, που βρίσκονταν στην ίδια με αυτούς κατάσταση, απαλλάσσονταν εντελώς από την καταβολή της ετήσιας εισφοράς υπέρ του συσσιτίου. Να τι αναφέρει ένα σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση της Σχολικής Εφορείας την 2α Φεβρουαρίου 1955.

«Η Σχολική Εφορία…….αποφασίζει. Κρίνει τους κάτωθι μαθητάς, απόρους, ους και απαλλάσσει της εκ των δεκαπέντε (15) δραχμών εισφοράς υπέρ λειτουργίας συσσιτίων:

Ιωάννης Ευαγγέλου ΧΑΣΑΠΗΣ της Β΄τάξης

Χριστίνα Δημητρίου ΑΣΚΟΥΝΗ της Α΄τάξης

Δημήτριος Ιωάννη ΛΑΜΠΙΡΗΣ της Δ΄τάξης

Μαρία Αναστ. ΜΠΑΚΟΥΡΗ της ΣΤ΄τάξης

Δήμητρα Βας. ΡΟΛΛα της Β΄τάξης

Χριστίνα Βας. ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ της Β΄τάξης και

Ευαγγελία Σοφ. ΣΙΑΒΕΛΗ της Γ΄τάξης….»

Η προμήθεια των αγαθών γινόταν από καταστήματα τροφίμων της Τρίπολης. Και όσο για το διαιτολόγιο σίτισης, αυτό άλλαζε κατά καιρό, ανάλογα με το ισχύον πρόγραμμα.

Συσσίτιο β

Συσσίτιο

8

10

ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Το ποικίλο και σημαντικό έργο που επιτελούσε ο δάσκαλος, φαίνεται και από την μηνιαία έκθεση λειτουργίας του Δημ. Σχολείου Αγίας Σοφίας, που συνέτασσε και απέστελλε στον εκάστοτε Επιθεωρητή.

«Ειργάσθην ανελλιπώς εις τα καθήκοντά μου κατά τον λήξαντα μήνα.

Η φοίτησις, η υγεία και η πρόοδος των μαθητων, υπήρξεν γενικώς καλή.

Εδαπανήθην δρχ. 2800 εκ Κρατικής αρωγής δια προήθειαν υλικών και πληρωμή τεχνιτών και εργατικών ημερομισθίων, προς αποπεράτωσιν μανδροτοίχου προαυλίου και αποχωρητηρίων.

Εν τω Σχολικώ κήπο, εγένοντο υπό των μαθητων εργασίαι περιποιήσεων ανθοκήπου.

Εφυτεύθη υπό των μαθητών τμήμα του λόφου του εξωκκλησιού «Άγιοι Ανάργυροι» δια πεύκων.

Ο Εκκλησιασμός των μαθητών εγένετο καθ’ όλας τας Κυριακάς, πλην της 17ης λήξαντος, λόγω απουσίας του Ιερέως.

Η λειτουργία του Κατηχητικού εσυνεχίσθη υπό του εφημερίου κανονικώς κατά Σάββατον 11.30 – 12.30 μεσημβρινή.

Η λειτουργία των συσσιτίων των μαθητών, εσυνεχίσθη κανονικώς με καθολική συμμετοχή των μαθητών.

Εγένετο μία συγκέντρωσις γονέων και κηδεμόνων την 20ην λήξαντος με θέμα «το νόημα της 25ης Μαρτίου 1821»

Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου εορτάσθη μεγαλοπρεπέστατα. Απηγγέλθησαν υπό των μαθητών ποιήματα και διάλογοι Εθνικού περιεχομένου

Εγένετο μία ημερησία εκδρομή εις Τρίπολην, την 5ην λήξαντος, ένθα οι μαθηταί παρηκολούθησαν ωφέλιμον κινηματογραφικήν ταινίαν

Εν Αγία Σοφία Σοφία 1 Απριλίου 1957

Ο Δ/ντής του Σχολείου Χαρίλαος ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ

……………………………………

Τούτα, εν πολλή συντομία  και πολλά άλλα θαυμαστά, συνέβαιναν στο Δημοτικό Σχολείο του μικρού  μας χωριού, που τώρα παραμένει κλειστό, όπως και στα περισσότερα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας μας.

Τούτα τα γεγονότα που εκτέθηκαν, είναι που προκαλούν νοσταλγία στους κατοίκους, για κείνα τα δύσκολα και συνάμα όμορφα χρόνια, που πέρασαν ανεπιστρεπτί.

Και όχι μόνο νοσταλγία, αλλά και προβληματισμό για το πόσα άρτια οργανωμένα και λειτουργικά, συγκριτικά με το σήμερα, ήταν όχι μόνο τα Σχολεία, αλλά και εκείνες οι μικρές τοπικές κοινωνίες και ας στελεχώνονταν από ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Αγάπη όμως για τον τόπο τους, υψηλό φρόνημα, υψηλό ηθικό και πλούσια πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα.

Απολυτήριο

φουντούκια

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ιστορικά. Βάλτε στα αγαπημένα σας αυτόν τον σύνδεσμο.

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Η θαυμαστή Διοικητική οργάνωση του Δημοτικού μας Σχολείου.

 1. …. και τώρα …μετά την συγκίνηση θέλω κάτι να γράψω.
  Ακόμα θυμάμαι την γεύση του κονσερβαρισμένου τυριού που τρώγαμε στο σχολικό πρωινό στο υπόγειο του σχολείου, μου άρεσε πολύ ( το σημερινό Τσενταρ είναι κοντά στη γεύση)
  Το ομαδικό μπάνιο ήταν κι αυτό η πολυτέλεια μας. Ντούζ με ζεστό νερό την εποχή που στο σπίτι κάναμε μπάνιο στη σκάφη με νερό που ζεσταινόταν στην κατσαρόλα.
  Βέβαια για να τα έχουμε αυτά τα παιδιά προσφέραμε εργασίες. Φέρναμε ξύλα από το σπίτι μας, κόβαμε στο διάλειμα τα ξύλα πιο κοντά για να χωράνε στην σόμπα ή στο καζανάκι των λουτρών, καθαρίζαμε την αίθουσα διδασκαλίας, φροντίζαμε τους κήπους, ασπρίζαμε κτλ.
  Άντε να πείς σήμερα σε έναν μαθητή να αδειάσει ένα καλαθάκι σκουπιδιών….
  Μήπως πρέπει να προβληματιστούμε .. και να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες της παιδείας?

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*
*
Ιστοσελίδα

Εισάγετε το αποτέλεσμα της πράξης παρακάτω, αποδείτε ότι δεν είστε ρομπότ *